Понудата е истечен09.07.2013.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа

За нашиот Клиент – познат производител од областа на рударството, бараме стабилна и добро организирана личност за позицијата

 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ

 

Квалификации:

 • ВСС – Машински или Електротехнички факултет
 • мин. 5 години работно искуство во производство и/или одржување на машини
 • одлично познавање на англиски јазик и MS Office
 • возачка дозвола – Б категорија
 • одговорна, добро организирана личност, со виско ниво на дисциплина и детален пристап
 • способност за аналитичко размислување и решавање на проблеми
 • високо развиени вештини за раководење и за тимска ориентација
 
Одговорности:
 • работи на одржување и обновување на механизацијата и производната опремата
 • го организира целокупното одржување на производната опрема
 • се грижи за навремено отстранување на сите дефекти
 • превзема превентивни мерки за навремено спречување на поголеми дефекти
 • изготвува план за инвестиционо и тековно одржување
 • дава стручни мислења за отклонување на поголеми дефекти
 • дава сугестии и предлози за воведување на нова механизација и производна опрема и иновации за прозводството
 • учествува во изработката на годишниот план за производство и врз основа на него изготвува оптимални годишни порачки за резервни делови и матерјали
 
Доколку ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани да работите во професионална интернационална околина, Ве молиме вашата пријава и биографија на англиски јазик да ја испратите на адресата на нашиот консултант за човечки ресурси, со загарантирана дискреција. 
 
 
Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Времетраење на рекламата: 19.04.2013.