Понудата е истечен19.10.2018.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
 
 
 

 
 
 
 
Хилл Скопје за потребите на својот Клиент, успешна интернационална компанија, објавува оглас за работна позиција
 
 

Менаџер одговорен за магацини и логистички операции

 
 
Квалификации:
 
 • Завршено високо образование од областа на економските или техничките науки
 • Раководно лице со искуство во логистика, дистрибуција или складирање на стоки, со повеќе од 5 години работно искуство во раководење со луѓе и одговорности за целокупното управување со синџирот на снабдување.
 • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet, SAP system)
 • Познавање, почитување и примена на важечки закони, прописи и професионални стандарди
 • Способност за работење на повеќе задачи истовремено и поставување на приоритети според важноста и итноста на задачите и работа на проекти
 • Самоиницијативност и давање на предлози и идеи за постојано подобрување на работата
 • Ориентираност кон тимска работа и детали со акцент на точност и конзистентност
 • Високо развиени аналитички, комуникациски и организациски вешини
 
 
Одговорности:
 
 • Навремено го координира и планира раководењето со магацинскиот инвентар и планот за логистика, со цел да обезбеди услови за соодветно складирање на матерјалите во магацините
 • Го раководи процесот на проверка и го надгледува движењето на матерјалите на локација, а воедно ја следи евиденцијата на резервите на матерјали 
 • Го раководи својот тим и го координира работењето на меѓу-секторски тимови во компанијата со цел да обезбеди навремено ослободување на пратките според барањата на клиентите и деловните приоритети.
 • Учествува и е ангажиран во сите ревизии кои се однесуваат на работењето на одделението за магацини
 • Координација и водење на CAPEX и останати проекти во целокупниот синџир на снабдување
 • Воведува нови проекти за подобрување на работењето на магацините и намалување на трошоците за товар и работна сила, со цел да го подобри времето на излез на стока и добра од магацинот и да ги намали потенцијалните предизвици во однос на квалитетот поврзани со оперативното работење.
 • Развива процедури и политика за раководење и следење на резервите на матерјали и оптимизирање на трошоци
 • Креирање на извештаи за работењето на Дистрибуција и Магацини
 • Работење и егзекуција во SAP, ќе се смета за предност
 • Соработува со финансискиот сектор при одржување попис на материјали во магацините
 • Идентификува и следи клучни финансиски индикатори, се стреми кон перформанса, идентификува трендови и сугерира стратегии кои водат кон резултати
 • Како раководител на тим, одржува редовен контакт како со вработените, така и со добавувачите и редовно го пријавува напредокот, потенцијалните ризици и решенијата за внатрешното управување.
 • Одговорност за развој на план за подобрување на посветеноста и мотивираноста за своите вработени, со дефинирање на цели и мотиватори
 • Работи исклучиво според и во согласност со барањата на компанијата и стандардите за квалитет
 
 
Доколку сте заинтересирани за предизвик и одговарате на бараните квалификации, Ве молиме испратете го вашето CV со назнака за позицијата. Краен рок за доставување на апликациите е 19.10.2018.
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор, ќе бидат контактирани.
 
www.hill.mk 
tel: 02/3296-481
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.
 
 
Времетраење на рекламата: 20.09.2018.